منزل

-

Монголд төмөрийн элсний ууурхайн тоног төхөөрөмж